Cultuurhistorie z’n plek geven

Eind 2014 hebben ondernemers Teun Glasbergen en Wim Schoevers, resp. vml. voorzitter en vice-voorzitter van de Ondernemersvereniging Leidschendam Centrum, het plan opgevat om met behulp van een geavanceerd lichtplan de sluis en omgeving in het licht te zetten.

De presentatie van het plan aan een grote groep stakeholders – gemeente, provincie, ondernemers, bewoners, kerken en diverse belanghebbende verenigingen – leidde direct tot een reactie van de provincie Zuid-Holland, die specifiek beleid voert op het gebied van aandacht en behoud van cultuur-historisch erfgoed. Hieronder vallen de oude trekvaarten in de provincie, met de Vliet (Rijn-Schiekanaal) als hoofdader.

Wim Schoevers en Teun Glasbergen

Bureau IPV Delft Creative Ingenieurs kreeg opdracht een Illuminatieplan erfgoedlijn Trekvaarten op te stellen. Inzet is het beleefbaar en zichtbaar maken van de erfgoedlijn Trekvaarten als geheel en afzonderlijke historische elementen en monumenten in het bijzonder. Het sluisgebied Leidschendam is een belangrijk knooppunt binnen de erfgoedlijn en bij uitstek een locatie waar de trekvaarthistorie goed beleefbaar gemaakt kan worden. Daartoe is binnen het illuminatieplan een deelstudie Sluisgebied Leidschendam (lichtvisie) uitgewerkt.

Deze lichtvisie beoogt een aantrekkelijk en beleefbaar nachtbeeld van de trekvaarten te creëren door de blik van de toeschouwer naar het water trekken. Dit gebeurt door met name objecten in de directe nabijheid van het water te belichten. De spiegeling in het water zorgt vervolgens voor een dimensie in het nachtbeeld. Hierbij wordt uitgegaan van een architectonische belichting, die de relatie met het water van de trekvaart versterkt. Daarbij wordt rekening gehouden met eisen van doeltreffendheid, duurzaamheid (lichtvervuiling, effecten op flora en fauna, energiegebruik) en esthetiek.