De afgelopen maanden is gestaag doorgewerkt aan de installatie van lichtarmaturen en aan het testen van lichtontwerpen op locatie. En ook op aanverwante terreinen waren we actief.

Dorpskerk
Het plaatsen van lichtarmaturen rond de torenspits, op het dak en in de bestrating van de Dorpskerk is inmiddels volledig afgerond. Daarmee is weer een icoon rond de sluis verzekerd van een monumentale uitstraling in de donkere avonduren. Echter, tot de officiële ingebruikstelling van alle lichtlocaties laten we het licht uit.

Prof. Dolkgemaal
Vanwege de belangrijke functie van het gemaal voor ‘droge voeten’ in Leidschendam-Voorburg is ook aan het interieur van dit object gedacht. Door het aanlichten van de pompmotoren krijgt de functie van het gemaal meer aandacht. De mogelijke uitwerking daarvan is begin mei samen de beheerder, Hoogheemraadschap Delfland, bekeken.

Vergunningen
Op 8 mei hebben we een delegatie van de Welstands- en Monumentencommissie van de gemeente Leidschendam-Voorburg ontvangen voor een rondleiding langs gerealiseerde lichtvoorzieningen en ter bespreking van nog aan te brengen installaties. Hun conclusie luidde dat men in principe akkoord is met de uitwerking van de locaties qua montage van lichtarmaturen e.d. De commissie sprak waardering uit voor onze zorgvuldige aanpak.

8 mei Erfgoedtafel ‘De Vliet’ en Licht op de Sluis
Als bijzonder onderdeel van het provinciale subsidieprogramma Erfgoedtafel Trekvaarten van de Provincie Zuid-Holland stond Licht op de Sluis op de agenda van een bijeenkomst van de Erfgoedtafel op 8 mei jl. in zaal De Binnenhof. Wim Schoevers was uitgenodigd om er een verhaal te vertellen over de geschiedenis en het belang van de Vliet, met o.a. het kanaal van Corbulo (47 na Christus), het opnieuw graven van de Vliet in de 12e/13e eeuw, de overtoom op de Leytse Dam omstreeks 1560, de trekschuitdiensten in de 17e eeuw, ontwikkeling van het sluizencomplex in 1885 in de dorpskernen van Veur en Stompwijk, de sluis hedentendaagse (nog steeds nodig i.v.m. het hoogteverschil in waterpeilen van Rijnland en Delfland). Ten slotte stond Wim kort stil bij de voortgang van ‘zijn’ project Licht op de Sluis, waarbij 21 markante objecten worden aangelicht en waaraan de erfgoedlijn heeft bijgedragen. In december zal het aanlichtproject gerealiseerd zijn en gevierd worden.

‘De burger neemt het initiatief’
Omdat het project Licht op de Sluis een duidelijk voorbeeld is van een burgerinitiatief, is het meegenomen in een onderzoek van de Rekenkamercommissie naar burgerinitiatieven in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Dit was geen gebruikelijk rekenkameronderzoek. Het kenmerkte zich door de zoektocht naar burgerinitiatieven in de gemeenten, afbakening van het begrip burgerinitiatief, gesprekken met alle betrokkenen, lessen trekken en conclusies en aanbevelingen die door middel een website, symposium en rapport zijn gepresenteerd.

Het rapport is op 31 mei 2018 in het bijzijn van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Kajsa Ollongren en de heer Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging voor Nederlandse gemeenten, door de voorzitter van de Rekenkamercommissie overhandigd aan de voorzitters van de vier gemeenteraden. Burgemeester Klaas Tigelaar (foto boven: midden) nam het rapport namens de raad van Leidschendam-Voorburg in ontvangst. Meer over rapport met conclusies en aanbevelingen is te vinden op de website: https://www.rekenkamerwvolv.nl

Nieuw college van B&W: ‘Samen aan Zet’
Het motto van het nieuwe college van B&W ‘Samen aan Zet’ onderstreept de manier waarop wij het project Licht op de Sluis samen met stakeholders realiseren. In het coalitieakkoord wordt stadspromotie belangrijk genoemd en een sfeerrijk sluisgebied is een grote trekpleister. Wij kijken dan ook uit naar voortzetting van de vruchtbare contacten met het gemeentebestuur, met wethouders Astrid van Eekelen (VVD) verantwoordelijk voor o.m. Economie, Kunst & cultuur en Recreatie & toerisme; en Juliette Bouw (CDA) met o.m. het Damcentrum als projectportefeuille.